Poslovni načrt za leto 2010

a320_in_logo_aerodroma_lj_img_1977.jpgSplošno poslabšanje gospodarskih razmer je v letu 2009 negativno vplivalo tudi na poslovanje družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., vendar pa so leto 2009 kljub temu zaključili v okvirih, ki so si jih zastavili z načrtom. V letu 2010 v skladu z neoptimističnimi napovedmi v gospodarstvu ter predvsem v letalski panogi ne pričakujejo večjega preobrata na bolje (načrtovana rast prometa je enoodstotna). Na poslovanje družbe pa bo negativno vplivalo tudi načrtovano dvotedensko zaprtje letališča zaradi izvedbe 3. faze rekonstrukcije vzletno-pristajalne steze aprila 2010. Zaradi zaprtja letališča pričakujejo izpad načrtovanega obsega prometa za dobre tri odstotne točke, kar posledično pomeni znižanje obsega prometa v letu 2010 (za dva odstotka) glede na ocenjen promet za leto 2009.

Načrt prihodkov za leto 2010 je izdelan upoštevaje načrtovani obseg prometa, nabor načrtovanih storitev ter predvideni nivo doseganja cen storitev. Na načrtovane prihodke v letu 2010 vpliva tudi že omenjeno zaprtje letališča, in sicer bodo prihodki posledično nižji za skoraj milijon evrov (brez zaprtja letališča bi bili za tri odstotke nad ocenjenimi za leto 2009, zaradi zaprtja pa bodo ostali na ravni iz leta 2009). Glede na sprejete ukrepe v smislu obvladovanja oziroma zniževanja poslovnih odhodkov, ki jih izvajajo že od četrtega kvartala leta 2008 dalje, bodo le-ti v letu 2010 predvidoma rasli nekoliko počasneje, kot bi bila predvidena rast prihodkov v primeru, da ne bi bila potrebna obnova vzletno-pristajalne steze. Upoštevaje obnovo vzletno-pristajalne steze in posledično izpad prihodkov zaradi zaprtja letališča in upoštevaje dejstvo, da zaprtje letališča ne bo vplivalo na višino poslovnih odhodkov, bo rast le-teh za dobri dve odstotni točki višja od rasti poslovnih prihodkov. Ta rast poslovnih odhodkov pa je predvsem posledica obsežnih vlaganj v objekte in opremo v zadnjih letih, kar se odraža v rastočih stroških amortizacije in porastu obratovalnih stroškov, povezanih z objekti.

jpl_ploscad_img_2024.jpgRezultat načrtovanih poslovnih prihodkov in odhodkov je poslovni izid iz poslovanja (EBIT), ki za devet odstotkov zaostaja za ocenjenim poslovnim izidom iz poslovanja za leto 2009, še vedno pa predstavlja dobrih 21 odstotkov vseh ustvarjenih poslovnih prihodkov, kar je le dve odstotni točki manj v primerjavi z oceno za leto 2009. Ugodnejšo sliko kaže poslovni izid iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA), ki bo v letu 2010 predvidoma dosežen v višini ocenjenega za leto 2009. V poslovnih prihodkih bo zavzemal 41,5 odstotni delež, kar je le 0,3 odstotne točke manj od ocene za leto 2009. čŒe ne bi bilo izpada prihodka zaradi dvotedenskega zaprtja letališča, bi bil tako načrtovan čisti poslovni izid kot tudi poslovni izid iz poslovanja boljši, kot je ocenjen za leto 2009.

Pri naložbah v objekte in opremo sledijo sprejeti strategiji razvoja za obdobje 2007/2015. Intenziteta naložbenega cikla je sicer v zadnjih dveh letih zaradi splošnih gospodarskih razmer nekoliko upočasnjena, vendar pa izvedba ključnih projektov, opredeljenih v strategiji razvoja, zaenkrat ni ogrožena. Za leto 2010 načrtujejo naložbe v skupni vrednosti 10 milijonov evrov. Pretežni del (dobrih 7 milijonov evrov) predstavljajo vlaganja v gradbene objekte, preostanek pa v opremo za potrebe dejavnosti in v računalniško opremo. Omenjene naložbe bodo financirali z lastnimi viri sredstev.

Poslovni načrt družbe za leto 2010 je na 5. redni seji dne 15. 12. 2009 obravnaval nadzorni svet družbe in z njim soglašal.

Foto: Borut Podgoršek