Državna pomoč družbi Adria Airways

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep, da se gospodarski družbi Adria Airways dodeli državna pomoč.

Državna pomoč se dodeli za  čas priprave programa prestrukturiranja v obliki poroštva Republike Slovenije za kredit  v višini  6.153.117,50  EUR za obdobje 6 mesecev od dneva nakazila sredstev, obrestovano po referenčni obrestni meri.

Državna pomoč se dodeli pod odložnima pogojema, da:
a) bo državna pomoč odobrena na podlagi posamične priglasitve Evropski komisiji;
b) družba Adria Airways, d. d., v zavarovanje poroštva Republike Slovenije izpolnitve pogodbenih obveznosti zagotovi ustanovitev zastavne pravice na  nepremičnem  premoženju v korist Republike Slovenije, Ministrstva za gospodarstvo, na  prvem mestu, na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve.