Pridobljena zemljišča za zasuk letališke steze v Lescah

Župan Janko S. Stušek je danes dopoldne na novinarski konferenci predstavil postopek pridobitve zemljišč in nadaljevanje izvedbe zasuka vzletno pristajalne steze na letališču Lesce.

Občina je 4. julija na upravni enoti zaprosila za izdajo gradbenega dovoljenja za izvedbo posega in objavila javni razpis za prestavitev in asfaltiranje vzletno pristajalne steze.

Župan je povedal je, da sta Občina Radovljica in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS podpisala pogodbo za menjavo zemljišč površine 16.108 kvadratnih metrov, ki jih občina potrebuje za prestavitev osi vzletno–pristajalne steze na letališču ALC Lesce. Sklad je pristal na menjavo z enakovrednimi občinskimi zemljišči, ki se nahajajo v območju letališča.

letalisce_lesce_1.jpgObčinski svet je menjavo odobril na seji 2. julija. Odločitev sklada za menjavo zemljišč, ki jo je predlagala občina, je temeljila na javnem interesu, ker je letališče Lesce s sklepom vlade (Ur. l. RS, št. 87/06) v sistemu javnih letališč in sodi med objekte javne letališke infrastrukture lokalnega pomena. S to rešitvijo predlog ministrstva za kmetijstvo vladi za prenos državnih zemljišč občini ni več aktualen.

Že na majski seji je občinski svet sprejel spremembe in dopolnitve prostorskega plana in prostorsko ureditvenih pogojev (DNUO, št. 98/08, 20. 6. 2008), s katerimi je spremenila opredelitev zemljišč, potrebnih za premik letališke steze, namesto dvonamenske rabe v zemljišča za »infrastrukturni objekt lokalnega pomena – letališče Lesce – območje za šport in rekreacijo« ter vnos poteka steze vzporedno z avtocesto. Postopek sprememb obeh aktov je občina začela zaradi stališča Ministrstva za okolje in prostor o nejasni hierarhični povezavi med planom in prostorsko ureditvenimi pogoji ter zaradi pridobitve gradbenega dovoljenja za izvedbo načrtovanega posega.

Vloga za gradbeno dovoljenje in javni razpis
Občina je zaprosila za gradbeno dovoljenje za izvedbo posega na letališču Lesce v petek, 4. julija. Na ta dan je bil na portalu javnih naročil objavljen tudi javni razpis za prestavitev in asfaltiranje vzletno pristajalne steze z obsegom del, ki je predviden v izdelani projektni dokumentaciji. Rok za oddajo ponudb je 18. julij. Predviden začetek gradbenih del je 10. september, predviden zaključek 30. oktober 2008. čŒe bodo dela izvedena v tem roku, bo rekonstruirana steza pripravljena za obratovanje sočasno s predvideno izgradnjo avtocestnega odseka Vrba – Peračica, ki je tudi razlog za sam zasuk letališke steze.

V skorajda dnevnem usklajevanju je občina družini Vovk ugodila glede njihovih zahtev za nadomestno gradnjo, tako da njihovo odločitev za podpis pogodbe o medsebojnih razmerjih pričakujemo v prihodnjih dneh. Gradnja nadomestne stanovanjske hiše v Lescah lahko steče takoj po sklenitvi pogodbe med občino in Vovkovimi.

Komisija za usklajevanje stališč
Konec junija je Društvo gibanja proti širitvi in hrupu letališča Lesce na poziv župana posredovalo stališče, ali društvo nasprotuje pridobitvi državnih zemljišč za izvedbo zasuka letališke steze. Pojasnili so, da temu ne nasprotujejo, da pa so za izvedbo steze v dolžini 1150 metrov, od katere je lahko asfaltiranih le 600 metrov, preostanek pa travnat. Po prejemu odgovora je župan sklical sestanek Komisije za usklajevanje stališč umestitve vzletno pristajalne steze ALC Lesce, da bi nadaljevala svoje delo. letalisce_lesce_2.jpgSestanek je bil 3. julija, vendar sta predsednik komisije Marjan Mertelj in Miha Zalokar iz Društva gibanja proti širitvi in hrupu Letališča Lesce svojo udeležbo opravičila. Zato je župan predsednika Marjana Mertlja pozval, naj komisija nadaljuje s svojim delom, predvsem z usklajevanjem glede obratovanja in hrupa letališča Lesce, upoštevajoč bodočo 1150 metrov dolgo asfaltirano letališko stezo.

Župan je na novinarski konferenci dodal še informacijo, da je Ustavno sodišče RS 12. junija 2008 zavrglo pobudo Društva gibanja proti širitvi in hrupu Letališča Lesce za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Radovljica, ki ureja območje letališča Lesce. Ustavno sodišče je obrazložilo, da neposredno na podlagi izpodbijanega odloka gradnja ni možna in da bodo lahko pobudniki pravni interes za oceno ustavnosti odloka lahko izkazovali šele po izčrpanju vseh pravnih sredstev v postopkih pred upravnimi organi in pristojnimi sodišči.


foto: Borut Podgoršek
Vir: http://www.radovljica.si/povezava.aspx?id=78&pid=3097