JAVNI POZIV zainteresiranim kandidatom, da kandidirajo za člana NS družbe Aerodrom Ljubljana

Na podlagi tretjega odstavka II. točke Sklepa Vlade RS, št. 01300-5/2008/6 z dne 24. 12. 2008, ki je bil dopolnjen s sklepi Vlade RS, št. 01300-5/2008/12 z dne 22. 1. 2009, št. 01300-5/2008/18 z dne 12.02.2009, št. 01300-5/2008/22 z dne 26.03.2009 in št. 01300-5/2008/25 z dne 23.04.2009, objavljam


JAVNI POZIV

 zainteresiranim kandidatom, da kandidirajo za člana nadzornega sveta

družbe Aerodrom Ljubljana, d.d.

 

(1) V skladu s splošnimi in posebnimi pogoji in kriteriji za imenovanje članov organov upravljanja v

podjetjih v državni lasti, Ministrstvo za promet objavlja javni poziv, s katerim poziva zainteresirane posameznike,
da kandidirajo za člana nadzornega sveta družbe Aerodrom Ljubljana, d.d.. Uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

(2) Pogoji za akreditacijo kandidatov za člane NS in za imenovanje v organe upravljanja podjetij so
objavljeni na spletni strani:

http://www.gsv.gov.si/si/kadrovsko_akreditacijski_svet/pogoji_za_akreditacijo_kandidatov_za_clane_ns/

(3
) Merila in metode vrednotenja kriterijev za akreditacijo potencialnih članov NS so objavljena na spletni strani:

http://www.gsv.gov.si/si/kadrovsko_akreditacijski_svet/merila_in_metode_vrednotenja_kriterijev_za_
akreditacijo_potencialnih_clanov_ns/


(4) Kandidati morajo posredovati življenjepis in priloge za akreditacijo v predpisani obliki,
ki je objavljena na spletni strani:

http://www.gsv.gov.si/si/kadrovsko_akreditacijski_svet/predpisana_oblika_zivljenjepisa_in_prilog_
izjave_dokazila_za_akreditacijo/
, navedeni življenjepis je kot Priloga 1 sestavni del tega poziva.

Kandidati morajo vlogi priložiti izjavo, da izpolnjujejo vse zakonsko določene splošne in posebne
pogoje za imenovanje za člane upravljanja v določenem podjetju.

Kandidati morajo vlogi priložiti izjavo, s katero izrecno dovoljujejo obdelavo in uporabo njihovih
osebnih podatkov, a izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja.

(5) Vloge z življenjepisom in prilogami morajo prispeti na naslov: Ministrstvo za promet,
Langusova 4, 1535 Ljubljana (Oddelek za upravno poslovanje, soba 18), najkasneje do četrtka,
07.05.2009, do 15.00 ure.

Vloga po pošti mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – javni poziv«,
z navedeno oznako javnega poziva »nadzorni svet Aerodrom Ljubljana, d.d.«.

Vloge so lahko v istem roku posredovane tudi po elektronski pošti na naslov mpz.gs(at)gov.si.

Ministrstvo za promet lahko vlagatelje kadarkoli pozove k dopolnitvi vloge.

(6) Ministrstvo za promet bo prispele predloge kandidatov posredovalo Kadrovsko – akreditacijskemu
svetu Vlade RS v nadaljnji postopek.

(7) Kandidati bodo obveščeni le v primeru imenovanja, ne pa tudi v primeru
neuvrstitve v nadaljnji postopek in neimenovanja. V teh postopkih ni možnosti vlaganja pravnih sredstev.

(8) Kandidati pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi.

  


dr. Patrick Vlačič


MINISTER