Pošljite nam besedila, fotografije in posnetke z letalskimi motivi na info@sierra5.net

Ned24Sep2023

[ZAPOSLITEV] Direktor Agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije

Informacije
Borut Podgoršek

Svet Agencije za civilno letalstvo je 22. 9. 2023, objavil javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta direktor/-ica Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije

Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem programu prve stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskem programu, ki v skladu s predpisi, ki urejajo visoko šolstvo, ustreza prvi stopnji študijskih programov,

– ima najmanj deset let delovnih izkušenj;

– je strokovnjak na področju dela agencije;

– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

– je državljan Republike Slovenije.

caaPrijava mora vsebovati:

– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje naslednjih pogojev:

– zahtevane delovne izkušnje,

– poznavanje delovnega področja agencije,

– izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

– izjavo, da je državljan Republike Slovenije,

– izjavo, s katero kandidati izrecno dovoljujejo obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov, izključno z namenom in v zvezi s postopkom izbirnega postopka in imenovanja;

– izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Svetu Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije pridobitev podatkov o izpolnjevanju pogojev iz uradnih evidenc;

– izpis obdobij zavarovanja – (ZPIZ);

– življenjepis;

– program dela in razvoja agencije za mandatno obdobje.

Kandidati pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarjajo za pravilnost navedb v prijavi.

Direktorja agencije imenuje Vlada RS, na predlog ministra, pristojnega za promet. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo petih let in je lahko po izvedenem javnem natečaju ponovno imenovan.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Javne agencije za civilno letalstvo, ki je v Ljubljani.

Vabimo vas, da pisne prijave, skupaj z zahtevanimi prilogami, pošljete na naslov: Javna agencija za civilno letalstvo RS, Kotnikova ulica 19a, 1000 Ljubljana, v 15 dneh po objavi javnega natečaja. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – javni natečaj za delovno mesto direktorja«. Svet agencije lahko kandidate kadarkoli pozove k dopolnitvi vloge.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele prijave. Uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Polona Vagaja Hribar, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. 01/244-66-03.

Objava v Uradnem Listu str. 1751

Sorodni mediji

Oglasi

ČLANICE ADRIA GRUPE

AdriaGrupa2

ZAMAavijacijaLOGOmail 

flynaissus

 
FlyingBosnian

Avtorske pravice © 2007-2024 Sierra5.net. Vse pravice pridržane.