Natisni to stran

Ustanovljena birgada sli Slovenske vojske

Oceni ta prispevek
(0 glasov)
25 Feb 08
Napisal mag. Roman Bric, revija Slovenska vojska Prebrano 4919 krat
Objavljeno v Novice
Od 1. februarja so pod skupnim poveljstvom v Cerkljah ob Krki spet vse enote vojaškega letalstva in zračne obrambe Slovenske vojske, ki so po ukinitvi 1. operativnega poveljstva Slovenske vojske leta 2004 delovale v različnih formacijah. Poveljstvo brigade smo obiskali med zadnjimi pripravami na  slovesno podelitev bojne zastave nove brigade zračne obrambe in letalstva –BRZOL ter slovesnost ob ustanovitvi brigade.

Sedež BRZOL bo v Cerkljah ob Krki
Aprila 2007 je bila z ukazom načelnika GŠSV pod vodstvom podpolkovnika Igorja Strojina ustanovljena desetčlanska delovna skupina za pripravo projekta ustanovitve skupnega poveljstva vojaškega letalstva in zračne obrambe. Podlaga za oblikovanje skupne brigade zračnih sil je srednjeročni obrambni program.

pc-9_akrobatska.jpgNaloga skupine je bila, da strokovno preuči obstoječe stanje in pogoje delovanja ter enot zračne obrambe in pripravi predloge nadaljnje organiziranosti. Poleg koncepta delovanja skupnega poveljstva predlog vsebuje tudi program reorganizacije in združevanja funkcij podrejenih poveljstev ter enot, ki se združujejo v brigado in so do zdaj delovale pod različnimi poveljstvi. Zamisel pravzaprav ni nova, saj sta vojaško letalstvo in zračna obramba do leta 2004 že delovala pod skupnim poveljstvom 1. operativnega poveljstva SV, ki je bilo med reorganizacijo Slovenske vojske ukinjeno. »Hkrati z oblikovanjem brigade zračne obrambe in letalstva ter poveljstva BRZOL poteka tudi reorganizacija podrejenih enot. Cilj je, da se štabne funkcije, ki se bodo prenesle na brigadno raven, združijo. Posledica tega bo tudi zmanjšanje obsega teh funkcij na nižjih ravneh,« je povedal podpolkovnik Strojin. Delovna skupina je najprej celovito analizirala razmere in ugotavljala možnosti delovanja, stanje opremljenosti in infrastrukture, kadrovsko popolnjenost ter druge zmogljivosti, na podlagi katerih je pripravila izhodišča za ustanovitev brigade. Oblikovali so tri različice predloga formacij in strukture poveljstva ter terminski načrt, v katerem je predvidena uresničitev posameznih ciljev. Ustanovitev brigade, katere sedež bo v Cerkljah ob Krki, je usklajena tudi s splošnimi cilji razvoja Slovenske vojske. Po besedah podpolkovnika Strojina so upoštevali še izkušnje drugih manjših držav v okviru zavezništva, predvsem vidik povezljivosti s sistemi vojaškega letalstva in zračne obrambe v okviru Nata.

Razlogi za ustanovitev brigade zračnih sil Slovenske vojske
S preoblikovanjem SV leta 2004 in 2005 so bile zmogljivosti letalstva, zračne obrambe in nadzora zračnega prostora pod različnimi poveljstvi ter na različnih ravneh poveljevanja in kontrole. 9.  Bataljon za zračno obrambo, 16. bataljon za nadzor zračnega prostora, 15. Helikopterski bataljon, ki je po novem bataljon za zračni transport, so bili neposredno podrejeni Poveljstvu sil SV, Letalska šola je delovala v okviru PDRIU, letalska baza je bila podrejena Poveljstvu za podporo, letalski transportni oddelek (LETRAO) pa je deloval v sestavi LEBA. Tako vzpostavljena struktura enot zračne obrambe in letalstva ni bila ustrezna, saj je bil sistem C2, torej sistem poveljevanja in kontrole, preveč razdrobljen in ni zagotavljal zahtevane ravni opravljanja nalog. S preoblikovanjem se je po drugih poveljstvih in enotah SV razpršil tudi specialistični kader, saj nove enote za takratno strukturo niso zagotavljale dovolj formacijskih mest. Takšna organizacijska razdrobljenost ter sistem poveljevanja in kontrole realno tudi nista omogočala učinkovite integracije nacionalnega sistema zračne obrambe v združenem Natovem sistemu zračne obrambe (NATINADS). Med pomembnejšimi razlogi za ustanovitev brigade zračne obrambe in letalstva so združevanje nalog nadzora in zaščite zračnega prostora v Republiki Sloveniji, opravljanje stabilizacijskih nalog v operacijah kriznega odzivanja ter sodelovanje v aktivnostih zaščite in reševanja. Novo poveljstvo BRZOL bo zagotavljalo razmere za delovanje podrejenih enot, ki delujejo za potrebe celotne SV in posameznih delov bojnih zmogljivosti skladno s prejetimi mednarodnimi obvezami Slovenije v miru in vojni. Oblikovanje BRZOL je povezano s preoblikovanjem podrejenih enot in poveljstev ter združevanjem štabnih funkcij med bataljonsko in brigadno ravnijo.

Sestava BRZOL in najpomembnejše naloge Brigado zračne obrambe in letalstva Slovenske vojske sestavljajo:
• Poveljstvo brigade zračne obrambein letalstva,
15. bataljon za zračni transport,
16. bataljon za nadzor zračnega prostora,
9. bataljon za zračno obrambo,
107. letalska baza,
Letalska šola,
letalskotehnična enota - LETEHE,
četa za vojaški zračni promet.

Naloge BRZOL so:
• poveljevanje in kontrola podrejenih enot ZOL,
• zagotavljanje zahtevane stopnje pripravljenosti in usposobljenosti podrejenih enot ZOL,
• administrativna podpora in logistična podpora podrejenih enot,• načrtovanje uporabe, prenos ukazov in spremljanje delovanja podrejenih enot ZOL v miru, krizi in vojni (nacionalna obramba),• neprekinjeno načrtovanje, prenos ukazov, koordinacija in spremljanje delovanja letalskih enot na letališču Cerklje ob Krki (LETOC) za lastne potrebe in tudi za potrebe države gostiteljice,
• nadzor in preverjanje zahtevane stopnje usposobljenosti ter pripravljenosti za delovanje,
• sodelovanje s civilnimi in/ali drugimi vojaškimi organizacijami,• načrtovanje in izvedba mobilizacije podrejenih enot,• zagotavljanje častnikov za povezavo za Nacionalni zračni operativni center – NZOC,
• zagotavljanje kadra za popolnjevanje delovnih mest poveljstva letalske komponente v zavezništvu.

15. helikopterski bataljon
(15. HEB)/bataljon za zračni transport (15. BZTRA)
15. HEB, po sprejemu nove formacije se bo preoblikoval v 15. bataljon za zračni transport (15. BZTRA), je namenjen za podporo delovanja enot SV (Combat Service Support – CSS). Naloge bo opravljal z uporabo transportnih helikopterjev in transportnih letal. Bataljon ima tudi omejene zmogljivosti za podporo bojnega delovanja (Combat Support – CS) enotam SV v nuji, predvsem z uporabo oborožitve, namenjene lastni zaščiti pri podpori delovanja s helikopterji. Skladno z opremljenostjo sodeluje pri iskanju in reševanju (SAR) vključno z zmogljivostjo za bojno iskanje in reševanje (CSAR) s helikopterjem. V sistemu zaščite in reševanja opravlja naloge gašenja, reševanja v gorah in nujne evakuacije državljanov z območij, prizadetih v naravnih nesrečah.

16. bataljon za nadzor zračnega prostora (16. BNZP)
16. BNZP je namenjen neprekinjenemu nadzoru in kontroli zračnega prostora Republike Slovenije, prenosu podatkov o razmerah v zračnem prostoru uporabnikom ter za vodenje nalog v zračnem prostoru. BNZP sestavljajo poveljstvo, center za nadzor in kontrolo zračnega prostora (CNKZP), poveljniško-logistična enota, radarska četa kratkega dosega ter radarski postaji (RP 1, 2) z radarskimi sistemi dolgega dosega. CNKZP in radarska sistema dolgega dosega sestavljajo sistem za nadzor in kontrolo zračnega prostora RS in so povezani v Natov integrirani sistem zračne obrambe (NATINADS). Enote so pod operativnim poveljevanjem zavezniškega poveljstva ter v sistemu nadzora in varovanja suverenosti zračnega prostora RS (Air policing) ter delujejo vse dni neprekinjeno 24 ur na dan.

9. bataljon za zračno obrambo (9. BZO)
zracna_obramba.jpg9. BZO je namenjen za zračno obrambo (ZO) elementov bojne razporeditve enot SV oziroma pomembnih objektov in dogodkov v RS in je vključen v sile za bojno podporo. Uvrščen je v nepremestljive sile v nizki stopnji pripravljenosti, del bataljona pa v visoki pripravljenosti. Bataljon sestavljajo poveljstvo, poveljniškologistična baterija (POVLOGBAT), lahki prenosni raketni bateriji ZO (LRBATZO), lahka samovozna baterija ZO (LSRBTZO) in raketna baterija ZO roland (RBATZO). BZO bo v sestavi brigade zračne obrambe in letalstva. Postopno opremljanje bataljona z najsodobnejšo opremo C2 bo omogočalo funkcionalno integracijo bataljona ali posameznih baterij v integrirani sistem ZO RS in funkcionalno integracijo v integrirani sistem zračne obrambe Nata (NATINADS).

107. letalska baza (107. LEBA)
107. LEBA je namenjena za zagotovitev in podporo delovanja enot ZO ter letalstva, oskrbo in zdrževanje letališč in letalskih enot SV ter naloge podpore države gostiteljice na letališču Cerklje ob Krki. LEBA bo upravljala vojaško letališče Cerklje ob Krki in vojaški del letališča Brnik. V LEBA bodo enota za podporo letenja, logistična enota letališča z enoto za varovanje letališča ter enota za komunikacijske, informacijske in navigacijske sisteme. Razvoj letališča Cerklje ob Krki bo potekal skladno s projektom razvoja in izgradnje letališke infrastrukture. Hkrati se bodo razvijale zmogljivosti za lastne potrebe in potrebe HNS.

pc-6_gasi_poar_foto_bruno_toi.jpgLetalska šola (LETŠ)
LETŠ je nosilec šolanja pilotov letal in helikopterjev ter drugega letalskega strokovnega osebja. Štipendistom in drugim slušateljem ponuja izhodiščne pogoje za pridobitev osnovnih licenc letalskih poklicev ter posebnih letalskih pooblastil.

Letalskotehnična enota (LETEHE)
LETEHE je enota za načrtovanje in izvajanje vzdrževanja letal, helikopterjev ter materialnih sredstev na I. in II. stopnji v sodelovanju z zunanjimi izvajalci.

čŒeta za vojaški zračni promet (čŒVZP)
čŒVZP izvaja kontrolo zračnega prometa, zagotavlja vremenske podatke in letalske informacije drugim enotam BRZOL.

Slovenian air force brigade established
A ceremony was held on 12 February at the military base of Cerklje ob Krki on the official assignment of units and ensign to the newly established Air Defence and Aviation Brigade [Brigada zračne obrambe in letalstva – BRZOL]. Since 1 February all units of Slovenia’s military aviation and air defence have once again been brought under a commoncommand. After the disbanding of the 1st  Operational Command of the Slovenian Armed Forces in 2004, those units had operated in various formations. BRZOL comprises a command, the 9th Air Defence Battalion, the 15th Helicopter Battalion, 16th Airspace Control Battalion, 107th Logistical Base, an aviation school, an aircraft technicians unit and a military air traffic company. As was pointed out at the ceremony for the assignment of units by the keynote speaker, Defence Minister Karl Erjavec, with the formation of BRZOL under one command in a single structure, the performance of aviation and air defence tasks will henceforth be more effective and more successful.

BRZOL podelili bojni prapor
V torek, 12. februarja, je v Vojašnici Cerklje ob Krki potekala slovesnost ob uradni prepodreditvi enot  RZOL in podelitvi bojnega praporja. Glavni govornik na prireditvi minister za obrambo Karl Erjavec, ki je poveljniku brigade podpolkovniku Igorju Strojinu podelil bojni prapor, je poudaril, da so z oblikovanjem BRZOL pod enim poveljstvom v enotni strukturi združene vse enote ZO in vojaškega letalstva, tako da bo opravljanje nalog sistema ZO po njegovem prepričanju še učinkovitejše in bolj uspešno. SV bo po ministrovih besedah še naprej razvijala ZO in vojaško letalstvo. brzol_erjavec.jpgLetos poteka razpis za nakup novih radarjev, prav tako bo ponovljen razpis za transportno letalo SV, s čimer bodo BRZOL zagotovljene večje zmogljivosti, saj se veliko pripadnikov SV udeležuje operacij, za katere potrebuje svoje transportne zmogljivosti. SV bo še naprej razvijala helikopterske zmogljivosti, pri nakupu lovskih letal pa bi bilo po ministrovih besedah treba preveč vložiti, saj si je Slovenija z vstopom v Severnoatlantsko zavezništvo zagotovila, da zmogljivosti, ki so zanjo predrage, pomaga zagotoviti v sodelovanju z državami zavezništva. Minister Erjavec je v okviru vladnega obiska v Posavju z brežiškim županom Ivanom Molanom podpisal dogovor o sofinanciranju naložb v občini Brežice leta 2008, ki predvideva šest projektov, med njimi tudi sofinanciranje novega gasilskega vozila in predajo štirih stanovanj MO brežiški občini.

Besedilo: mag. Roman Bric, MORS
Fotografije: Bruno Toič in Marko Pišlar, MORS
Nazadnje urejano na Torek, 27 Oktober 2009 18:09