Pošljite nam besedila, fotografije in posnetke z letalskimi motivi na info@sierra5.net

čŒeta za vojaški zračni promet

Oceni ta prispevek
(0 glasov)
11 Dec 08
Napisal Prebrano 5679 krat
Objavljeno v Novice
Poleg letal in helikopterjev na letališču navadno najbolj izstopa letališki stolp. To je zgradba, ki je najvišja in v katero je dostop zelo omejen, ker se tam dogajajo za varnost v letenju najpomembnejše dejavnosti. V kompleksu letališkega stolpa na vojaškem letališču Cerklje ob Krki so nastanjeni pripadniki čete za vojaški zračni promet, ki jo bomo tokrat podrobneje predstavili.
 

Mešane ekipe civilnih oseb in vojakov
Enota je bila zamišljena zelo ambiciozno, saj so predvidevali, da bosta v Sloveniji dve vojaški letališči, poleg letalske baze na Brniku še v Cerkljah ob Krki. V enoti naj bi tako bilo 60 pripadnikov, ki bi bili razdeljeni v tri vode, in sicer vod za kontrolo zračnega prometa (KZP), v vod letalskih informacij (ARO) in vod za letalsko meteorologijo (METEO), ki naj bi svoje storitve zagotavljali 24 ur na dan vse dni v letu. Zaradi racionalizacije so načrte spremenili in tako so v sodelovanju s civilnimi oblastmi določili, da bodo te službe mešane. To pomeni, da so v njih zaposleni tako civilne osebe kot tudi vojaki in vojaški uslužbenci, zadnjih dveh je skupaj dvanajst. Dva od njih sta v vodu za letalsko meteorologijo, šest jih je v vodu letalskih informacij in štirje v kontroli zračnega prometa. Poleg njih civilista opravljata delo v meteorološki službi, trije pa v kontroli letenja. Vsi zaposleni imajo opravljene vse civilne licence, ki so mednarodno priznane. Pripadniki SV imajo opravljena tudi nekatera vojaška šolanja, in sicer šolanja za vojaške uslužbence ali častniško in podčastniško šolo ter redna vojaška usposabljanja. Trenutno se za delo v kontroli letenja usposabljata bodoča kontrolorja, ki bosta civilni osebi in zaposlena pri Kontroli zračnega prometa Slovenije (KZPS), še šest kandidatov pa je bilo izbranih na razpisu in se bodo šele začeli usposabljati. S širitvijo in večanjem letališča Cerklje ob Krki bodo dobili tudi nov kontrolni stolp. Prognostik iz meteorološke službe in vsi zaposleni v ARO zaradi zelo posebnega znanja opravljajo svoje delo tudi na letališču Jožeta Pučnika na Brniku.

Kontrola zračnega prometa
Kontrola zračnega prometa obsega tri službe, in sicer letališko, priletno ter območno kontrolo letenja, ki pokrivajo vse segmente zračnega prostora. Na letališču Cerklje ob Krki deluje letališka kontrola letenja, katere naloga je zagotavljanje varnosti na tleh in v zraku. Njihovo območje delovanja se razprostira devet kilometrov okrog letališča in 1500 metrov visoko. Nadzirajo ves promet na manevrskih površinah in skrbijo za varnost ter predpisane razdalje med vozili, letali in helikopterji tako na tleh kakor tudi v zraku. Vsa vozila vseh letaliških služb, ki se gibljejo po manevrskih površinah, morajo za vsak premik dobiti dovoljenje kontrole letenja. Ta jim premik dovoli ali prepove, kar je odvisno od letalskega prometa. V stolpu navadno delata dva kontrolorja hkrati, saj imajo delovne omejitve. Tako morajo vsaki dve uri oziroma vsake tri ure, odvisno od načina dela, imeti eno uro počitka. kontrola_letenja_img_0620.jpgDelo kontrolorjev je med najbolj stresnimi poklici, zato imajo tudi omejitev mesečne delovne obveznosti. Na mesec tako ne smejo delati več kot 160 ur, trimesečno povprečje pa mora biti nižje od 154 ur na mesec. Po besedah vojaškega uslužbenca Janija Rudmana, ki nam je predstavil delo kontrolorjev na letališču Cerklje ob Krki, kjer dela že 18 let, je delo na vojaškem letališču nekoliko drugačno kakor na civilnem. Posebnost je v tem, da vojaški letalniki izvajajo različne režime leta, ki jih civilni načeloma ne. Med njimi so skupinsko letenje, letenje na nizkih višinah, pristajanje helikopterjev z avtorotacijo, urjenje enot zračne obrambe, šolanje pilotov in ne nazadnje oboroževanje letal, ki ga izvajajo na natančno določenem kraju. To zahteva od kontrolorjev letenja, da v vsakem trenutku natančno vedo, kje je kateri izmed letalnikov. Pri tem si pomagajo s tako imenovanimi stripi, ki so nekakšni papirnati trakovi na plastičnih nosilcih različnih barv. Različne barve pomenijo različne tipe letalnikov, položaj stripa pa pove, kje je posamezni letalnik, in sicer na letališču, zunaj njega ali pa šele čaka, da ga uvrstijo med tiste, ki bodo vzleteli. Na stripu so zapisani vsi pomembnejši podatki o letalniku, časovnica leta, način letenja itn. Prihodnje leto naj bi v okviru prenove letališča zgradili nov stolp kontrole letenja, v katerem je predvidena tudi priletna kontrola letenja. Letališče bodo opremili z vsemi potrebnimi radionavigacijskimi sredstvi, da bo lahko odprto neprenehoma. Tako bo omogočeno tudi IFR-letenje, ki zdaj zaradi neopremljenosti letališča ni mogoče. Do takrat v četi za vojaški zračni promet pričakujejo tudi kadrovske okrepitve, s katerimi bodo lahko zagotavljali nemoten potek dela.

Služba letalskih informacij
V službi letalskih informacij pilotom posredujejo vse podatke, ki jih potrebujejo za varen let. Med njimi je obvestilo letalcem (notice to airman – NOTAM), ki je samo en način obveščanja pilotov, ki ga izdaja KZPS v Ljubljani. Pilotom pripravljajo načrte letov (flight plan), pri čemer si pomagajo s posebnimi priročniki, v katerih so vsi podatki o vseh letališčih, omejitvah, postopkih pristajanja in karte letališč, torej vse, kar mora pilot vedeti na določenem letu. Načrt leta mora biti v službo letalskih informacij (airport reporting office – ARO) oddan od največ štiri do najmanj pol ure pred vzletom letalnika, kar je odvisno od načina letanja VFR ali IFR. čŒe letijo v tujino, mora biti načrt leta posredovan tudi v Bruselj, kjer Eurocontrol vsak let vpiše v bazo vseh letov in tako prek regijskih centrov nadzira letalski promet nad vso Evropo. sluzba_letalskih_info_img_0609.jpgPoslane načrte letov lahko v Bruslju potrdijo, popravijo ali zavrnejo, odvisno od gostote prometa na določenih koridorjih. ARO o vseh spremembah obvesti pilota. Let je lahko načrtovan tudi v obeh načinih letenja VFR in IFR. V tem primeru pilot preide iz enega v drug način letenja na določeni točki. ARO o vseh letih obvesti letališko kontrolo letenja, podatke pa vpišejo tudi v sistem AFTN, ki je viden po vsem svetu tako, da letalnik, ki leti na neko drugo letališče, tam že pričakujejo in vedo kdaj, iz katere smeri in na kateri višini bo priletel v njihov zračni prostor, saj ima kontrola letenja podatke o namembnem letališču, kar je zapisano na prej omenjenem stripu. čŒe pilot pristane na letališču, kjer ni letališke kontrole letenja, mora let koordinirati z letališko kontrolo letenja, ki je pristojno za določeno letališče. Pristanek mora sporočiti v ARO, saj bi v nasprotnem primeru lahko sprožili iskalno akcijo. Vsi leti so namreč tudi časovno opredeljeni in računalnik samodejno javlja lete, ki so zaradi nejavljanja pilotov »predolgi« in mogoče zato tudi v težavah.

Na letališču Cerklje ob Krki povprečno od 25 do 35 letov na dan
ec_cougar_1.jpgNa letališču Cerklje ob Krki imajo v povprečju med 25 in 35 letov na dan. Število operacij na letališču se je s selitvijo 15. HEB z Brnika zelo povečalo. Letališče je med delavnikom zaprto za civilni promet, ki lahko poteka ob dela prostih dneh na civilnem delu letališča. Takrat se zračni prostor spremeni iz D v G, torej v nekontroliranega. Vse operacije na letališču takrat nadzira ARO na Brniku. Vsi, ki bi želeli leteti na to letališče s civilnimi letalniki in niso »abonenti«, morajo pridobiti posebno dovoljenje BRZOL in napovedati svoj prihod vsaj 24 ur prej. Višji vodnik Dušan čŒernelič in desetnik David Mustar, ki sta nam predstavila delo v ARO, sta povedala, da sta se šolala na Kontroli zračnega prometa Slovenije v Ljubljani. Predavanja trajajo štiri mesece, po opravljenih izpitih pa kandidata čaka šestmesečna praksa na Brniku. Tam kandidat dobi »rating« z licenco za ARO za letališče Jožeta Pučnika Ljubljana. Za opravljanje dela na drugih letališčih mora kandidat pod nadzorom inštruktorja opraviti določeno število ur na tem letališču. Licence in zdravstvene preglede morajo uslužbenci ARO obnavljati na dve leti.

Letalska meteorološka služba
Letalska meteorološka služba je posebna veja meteorologije, ki je specializirana za potrebe letalstva. Tu je poudarek na meteoroloških pojavih, pomembnih za letenje, med katerimi sta tudi zaledenitev in strižni veter oziroma turbulence, ki za splošno javnost niso pomembni. Meteorolog ima vsak dan tako imenovani brifing, na katerem pilote seznani z vremenom v Sloveniji, s posebnostmi, kot so nevihtni oblaki, megla, turbulence, veter, fronte, zračni tlak, nevarnost zaledenitve itn. Pilote obvesti tudi o vremenu na destinacijah zunaj Slovenije, če je treba. vremenska_postaja_img_0579.jpgLetalska meteorološka služba je hkrati tudi oddelek oziroma referat Agencije za okolje, Urada za meteorologijo, prek katerega je vključena v njihov intranet, na katerem imajo na voljo vse njihove produkte, vremenske modele in napovedi. Opremljeni so enako kakor druga letališča, kar pomeni, da vojska dobi vse podatke, ki jih potrebuje. Osnova so opazovanja, ki se tu izvajajo vsak dan. Pripravljajo dve obliki sporočil, in sicer METAR za potrebe letalstva ter SYNOP za potrebe običajnih vremenskih sporočil za širšo javnost. Kontroli letenja zagotavljajo podatke o zračnem tlaku in hitrosti ter smeri vetra, ki so nujni za obveščanje pilotov. Te in druge podatke meteorolog vpisuje v obrazce, ki sestavljajo strnjen niz podatkov za letališče. Prek intraneta vidijo vremenske in druge prognostične karte za Slovenijo ter napoved za deset dni naprej. Njihov delavnik se začne ob 6. uri zato, da spremljajo stanje vremena pred letenjem in da pripravijo prognoze za pilote. »Zaradi strnjenega niza klimatoloških parametrov meteorologi spremljajo stanje vremena tudi popoldan med 18. in 21. uro. Letalska meteorološka služba na letališču Cerklje ob Krki je uradna meteorološka postaja od leta 2005,« je med drugim še povedal vojaški uslužbenec Franc Cvelbar. Kljub jasno opredeljenim nalogam, ki jih opravljajo določene službe, pogled na delovna mesta, kjer sedijo civilne osebe in vojaki, povzroči nekoliko zmede pri obiskovalcih. Namestnik poveljnika čete za vojaški zračni promet nadporočnik Peter Lenarčič nam je zato pojasnil, da je ta četa samostojna in pod poveljstvom BRZOL. Zaradi posebnosti dela četa ni samostojno operativna, ker nima dovolj kadra in svojih zmogljivosti, da bi bile vse te službe samostojno razvite. Velike vojske v Natu imajo samostojno vojaško meteorološko službo in vojaško kontrolo letenja. To zahteva kader in lastne zmogljivosti, na primer pri meteorologiji moraš imeti svojo programsko opremo, torej modele, računalnike, ki to poganjajo, in znanje za razvoj. »To je velik logistični projekt, zato je bilo pri nas zaradi majhnosti in omejenih potreb dogovorjeno sodelovanje s civilnimi službami. merilno_mesto_img_0604.jpgNimamo vojaške meteorološke službe in vojaške kontrole letenja. Kader zagotavljamo tako, da vse te službe sodelujejo s civilnimi organizacijami, Kontrolo zračnega prometa Slovenije in Uradom za meteorologijo Agencije za okolje RS. Sodelovanje je v bistvu prepleteno. Imamo neke vrste hibridne službe. Meteorološka ekipa je mešana, v njej imamo civilne in vojaške pripadnike, v ARO so trenutno le vojaški pripadniki, kontrola letenja pa je tudi mešana. Nekaj je civilnih oseb in nekaj vojakov. To je zaradi primanjkljaja kadra, vojaški kader pa je priučen. Zahteva je, da te službe delujejo enako strokovno in tudi po enaki zakonodaji ter predpisih kot civilne službe, zato sta civilni firmi želeli, da imata tukaj svoje ljudi. Tu imamo tri vode za vsako službo posebej, hkrati pa so to tudi oddelki civilnih služb. Vsaka služba ima še civilnega šefa, ki določa delovni razpored, jaz kot vojaški poveljnik pa zagotavljam, da so ljudje tukaj, ko jih potrebujejo. BRZOL pove svoje želje in potrebe po naših službah, mi pa uskladimo delovne čase,« je še dodal nadporočnik Peter Lenarčič.

Fotografije: Borut Podgoršek

Nazadnje urejano na Četrtek, 18 December 2008 12:57

Koledar objav

« December 2022 »
Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31