Adria Airways ima nov nadzorni svet

Na današnji 25. redni skupščini Adrie Airways so bili izglasovani vsi predlagani sklepi Adrie Airways.

Skupščina je upravi in Nadzornemu svetu za delo v letu 2008 podelila razrešnico.

a320_img_9390.jpgZa poslovno leto 2009  imenovala revizijsko družbo Ernest & Young za revidiranje poslovnih izkazov.

Skupščina Adrie Airways je z dnem 13.7.2009 za štiriletno mandatno obdobje kot predstavnike delničarjev izvolila nov Nadzorni svet družbe v sestavi:
- dr. Maks Tajnikar
- dr. Tone Magister
- g. Klemen Primož
- g. Ivan Gorjup

Na skupščini Adrie Airways so bile tudi usklajene sejnine Nadzornemu svetu v skladu s stališči Vlade Republike Slovenije do izplačevanja sejnin in nagrad v zvezi z omejevanjem finančne krize.