Pogovor z vodjo gradbišča novega ATCC na Brniku Andrejem Šubicem

ogrodje_img_3126.jpgProstorska stiska, neustrezna lokacija in nefunkcionalna razporeditev prostorov je nekaj od razlogov, zaradi katerih je Kontrola zračnega prometa Slovenije (KZPS) na Brniku postavila nov Center za kontrolo in vodenje zračnega prometa (ATCC). Zgradbo smo si na ekskluzivno povabilo ogledali tudi mi in ob tem spregovorili z vodjem projekta Andrejem Šubicem.
andrej_subic_img_3109.jpgGradbena dela na objektu so praktično zaključena. Sam objekt  je »zaprt« (fasade, strehe, okna), tako, da je bilo možno tudi v zimskem času izvajati obrtniška in instalacijska dela v notranjosti. Preko zime so se ustrezno izsušili vsi gradbeni izdelki tako, da bo možno čim prej zaključiti s končnimi obdelavami, kot so tlaki, opleski in razne obloge. Prednost pri izvedbi imajo operativni prostori, da bodo pravočasno urejeni za montažo operativnih instalacij in opreme. Tehnološko opremo bodo selili postopoma, dokončno pa bo vseljena aprila 2012. Po vgradnji vse potrebne tehnične opreme v objekt bodo pričeli s testiranjem sistemov in naprav. Temu bo sledila tako imenovana faza »shadowing operational«, ko bosta istočasno delovali Območna kontrola zračnega prometa na Kotnikovi, in nova Območna kontrola v novem ATCC. Ta faza bo trajala približno 6 mesecev in sicer v času zmanjšane prometne sezone (od oktobra do marca).

Preden pa se dokončno vselijo v nov prostore bodo morali urediti še okolico in priključke. V polnem teku je izvedba obrtniških in instalacijskih del. V zunanji ureditvi so izvedli vse ponikovalnice in večino zunanje kanalizacije, dovodne jaške in objekte za vstop komunalnih priključkov v objekt oziroma za izkoriščanje geotermalne energije. Pomladi bo okolica pripravljena za ozelenitev.

Koliko ljudi dela v povprečju na gradbišču?
Na gradbišču dela različno število delavcev, trenutno pa povprečno dnevno preko 50.

kzps_zunaj_img_3182.jpg

Kako zahtevna je gradnja z vidika gradbincev?
konstrukcija_img_3152.jpgStavba je zelo zahtevna tako arhitekturno, kakor statično, instalacijsko ter tehnološko in ni primerljiva z dosedanjimi izkušnjami vključenih projektantov in graditeljev. Glavne značilnosti objekta so naslednje:
- bela kad,
- energetska kineta,
- tehnološki prostori potekajo čez dve etaži,
- objekt je deljen na: dilatacijo 1, dilatacijo 2 in samo jedro objekta,
- instalacijska zahtevnost, ki mora zagotavljati najvišjo možno zanesljivost/razpoložljivost delovanja najnaprednejše tehnološke opreme.

Zgradba ima poleg betonskega armiranega dela tudi jekleno konstrukcijo. Kateri so glavni gradbeni materiali?
Glavni gradbeni element so armirani beton in kovinska konstrukcija. Pomembni materiali so še kamena volna, ekstrudiran polistiren, PVC hidroizolacijske folije, kovinska (ALU) fasada, steklo ter mavčno kartonski montažni elementi.

Kako so prostori razporejeni funkcionalno?
Objekt ima klet, pritličje in 2 nadstropji. V kleti so parkirišča, skladišča ter vsi pomembni tehnični in energetski prostori. Glavni tehnološki prostori se nahajajo v glavi objekta, v tem predelu je lažje zagotavljati varnost in razpoložljivost delovanja opreme.  Tehnološki prostori obsegajo 21 operativnih prostorov, kjer se dejansko izvaja kontrola zračnega prometa; npr. tehnični nadzorni center (TNC), dva podatkovna centra (TECH-1 in TECH-2), območna kontrola zračnega prometa (ACC), telekomunikacijski prostori, prostori simulatorjev za usposabljanje itd. Pisarne in spremljajoči prostori se nahajajo v višjih etažah v repu objekta.

Koliko delovnih mest (postaj) bo za kontrolorje letenja?
V začetni fazi ob vselitvi v objekt načrtujemo z opremo območne kontrole zračnega prometa z osmimi delujočimi sektorji. Vsak sektor je sestavljen iz dveh delovnih mest CWP (Control Working Positions – CWP) (SECTOR = CWP + CWP) za izvršnega kontrolorja (Executive) in njegovega pomočnika (Planner), kar je skupaj 16 delovnih mest. Delovna mesta so za (1x FIS – Flight Information Service, 1x MIL vojaška kontrola zračnega prometa in 1x REZ rezerva in pet sektorjev).

Celoten center območne kontrole zračnega prometa (ACC) ima možnost razširitve na 28 delovnih mest.

notranjost_img_3186.jpg

V sredini prostora ACC (prvo nadstropje pentagona) je namenjen vodji izmene (SEN – senior position) in uravnavanju gostote prometa (FLOW).

Flight Data – (FD) je posebno delovno mesto stacionirano na zahodnem delu pentagona.

Delovna konzola je skrbno anatomsko načrtovana in ima možnost sprememb višin in kotov nagiba delovnih površin in prikazovalnikov – monitorjev.

zupanic_in_subic_img_3178.jpgKako bo poskrbljeno za udobje kontrolorjev?
Delo kontrolorjev je izjemno zahtevno, način dela kontrolorjev in mednarodni normativi so namreč takšni, da zahtevajo počitek med opravljanjem dela, zato so v prostorih ATCC predvideni prostori za rekreacijo, odmor in spanje.

Kako je poskrbljeno za energetsko učinkovitost zgradbe?
Pomemben element za zagotavljanje učinkovite rabe energije je bila določitev uporabniških zahtev in analiza ter korekcija njihove upravičenosti. Na koncu postopkov za izgradnjo novega centra bo potreben tudi ustrezen izbor opreme oz. izvajalcev le te, da bodo sprejeti ukrepi v fazi projektiranja tudi realizirani pri samem delovanju objekta. Za zagotavljanje mikroklimatskih pogojev za bivanje v stavbi ter delovanje naprav bo potrebno seveda dovajati energijo. Pri izbiri energetskega sistema objekta so bili skrbno upoštevani okoljevarstveni pogoji, ekonomski učinki ter možnosti, ki jih ponuja lokacija. Zelo pomembna je učinkovita raba energije, kar poleg pozitivnih vplivov na okolje tudi znižuje obratovalne stroške. Zato smo pozornost pri projektiranju tega segmenta posvečali bistvenim elementom, ki določajo porabo in izkoristek potrebne energije: toplotna zaščita, analiza energetskih potreb, možnost rekuperacije in ustrezen izbor zunanjih energetskih virov.

Tako je ovoj stavbe toplotno zaščiten z izolacijami, ki presegajo predpisane standarde, prav tako je izbran tip zasteklitve, ki v največji možni meri preprečujejo pregrevanje oz. izgubo energije iz prostorov. Tudi sicer je bil poudarek na emisijski zaščiti.

Za čimvečjo energetsko učinkovitost smo v celotni stavbi predvideli prisilno zračenje, ki pri izstopu iz sistema oddaja toploto oz. hlad svežemu zraku, ki vstopa v prezračevalne naprave (rekuperacija). Prav tako bomo za ogrevanje prostorov v zimskem času uporabljali kondenzacijsko toploto hladilnega agregata s katerim bomo tudi v zimskem času pohlajevali operativne prostore, v katerih se nahaja oprema, ki ob svojem delovanju proizvaja večje količine toplote.

Z vidika energetske učinkovitosti je bila pomembna odločitev za uporabo podzemne vode kot energetskega vira. Pretočni energijski sistemi namreč omogočajo najnižjo specifično porabo energije in ne nazadnje tudi višino investicije. Primarni energetski vir je podzemna voda iz globine cca. 72 m, ki ima temperaturo 11°C do 13°C in se črpa iz treh neodvisnih vrtin, kar bo omogočalo izkoriščanje geotermalne energije brez posebnih finančnih nadomestil in bistveno zmanjšalo potrebe po drugih virih energije.

osrednji_prostor_img_3144.jpg

Kako skrbite za okolje med samo gradnjo in kako bo poskrbljeno za ekologijo med obratovanjem objekta?
Izbrani medij za hlajenje in ogrevanje objekta je voda, ki je ekološko sprejemljiva ter primerna za skladiščenje in prenose energije do posamezne naprave. To hkrati pomeni tudi minimalno okoljsko ogroženost glede onesnaževanja. Z vidika odpadnih vod in vpliva na stanje voda izgradnja objekta KZPS ne predstavlja pomembnejšega negativnega vpliva na okolje, saj dejavnost ni specifičen onesnaževalec, prav tako bodo uporabljene tehnološko napredne naprave. Tudi pri sami izvedbi del gre za centralno in projektno vodenje izgradnje, kar zmanjšuje možne probleme onesnaževanja.

cevi_img_3163.jpgOnesnaževanja zraka s strani izpušnih plinov med gradnjo se bo sicer nekoliko povečalo zaradi uporabe delovnih strojev, vendar je ta vpliv omejen na čas izvedbe del. Po  zaključku del iz objekta oz. zaradi dostopa v objekt ne bo izpustov večjih koncentracij škodljivih snovi, prav tako samo delovanje objekta ne bo povzročalo bistvenih izpustov koncentracij škodljivih snovi. Diesel elektro agregata rezervnega napajanja sta predpisane EKO izvedbe.

Vsa skladišča tekočih goriv za diesel elektro agregate rezervnega napajanja so izvedena na način, ki onemogoča izliv v podtalnico.

Dejavnost ne predvideva produciranja nevarnih odpadkov, pa tudi sicer v koledarskem letu zaradi dejavnosti ne bo nastalo 10 ton odpadkov oz. 5 kg nevarnih odpadkov, kar bi zahtevalo izdelavo posebnega poročila za MOP. Seveda se bodo odpadki zbirali ločeno skladno s predpisi in ekološkimi smernicami.

V času gradnje so na gradbišču - objektu lahko nevarne snovi le v količinah potrebnih za vgradnjo v eni izmeni. Ostale količine se hranijo na gradbiščnem platoju v namenskem zabojniku.

Investitor je za oddajanje odpadkov na gradbišču pooblastil enega od izvajalcev. Pooblaščeni izvajalec del, ki bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov, mora ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolniti  evidenčni list.

Statistični podatki
zemeljska dela –izkopi cca. 45.000 m3
opaži cca. 35.000 m2
betonska dela-vgrajeno betona cca. 13.000 m3
armatura-vgrajeno cca. 1.050.000 kg
kovinska konstrukcija –zmontirano cca 124.000 kg
bruto površina celotnega objekta 11.290,13 m2
neto površina celotnega objekta 10.380,03 m2
neto prostornina celotnega objekta 34.853,30 m3

Pogovor z direktorjem KZPS mag. Francem Željkom Županičem

Fotografije: Borut Podgoršek