Drugo srečanje generalnih direktorjev CERG v Sloveniji

Včeraj so se na Brdu pri Kranju srečali generalni direktorji za civilno letalstvo Srednjeevropske rotacijske skupine (CERG) in podpisali prenovljeni Memorandum o soglasju glede sodelovanja in zastopanja v Svetu Mednarodne organizacije civilnega letalstva.


Prenovljeni Memorandumu o soglasju glede sodelovanja in zastopanja v Svetu Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) - v navzočnosti slovenskega predstavnika v Svetu ICAO, mag. Alojza Krapeža, so ga podpisali Máté Gergely iz Madžarske, Radmila  Valíčková iz Slovaške, Jaromír Štolc iz čŒeške, Grzegorz KruszyÅ„ski iz Poljske, Catalin Radu iz Romunije ter mag. Mirko Komac, generalni direktor Direktorata za civilno letalstvo v našem Ministrstvu za promet - nadomešča do sedaj veljavnega. Potrebna je bila posodobitev nekaterih določb zaradi spremenjenih okoliščin - v času od podpisa veljavnega memoranduma do danes so vse sodelujoče države postale članice Evropske unije in s tem prevzele skupni pravni red na področju civilnega letalstva. S tem se je spremenil okvir delovanja CERG, povečale pa so se zahteve ter interesi držav oziroma pristojnih letalskih organov. Veljavni memorandum je posodobljen tudi z določbami glede načina dela izvoljene države predstavnice CERG v Svetu ICAO in odnosa med državami, katerih pristojni organi so člani CERG. Republika Slovenija je pristopila k CERG-u v letu 2002. Namen skupine je, v skladu z določili čŒikaške konvencije, zastopati interese sodelujočih držav in kandidirati v Svet ICAO. Danes je članic v skupini že sedem - poleg že omenjenih še Slovaška, čŒeška, Madžarska, Romunija ter Slovenija.  Slovenija je v okviru CERG v letu 2010 uspešno kandidirala v Svet ICAO in bila izvoljena za obdobje 2010-2013

cerg_skupinska_2.jpg
Mirko Komac, Slovenija, Jaromír Štolc, čŒeška, Radmila  Valíčková, Slovaška, Máté Gergely, Madžarska, Grzegorz KruszyÅ„ski, Poljska, Catalin Radu, Romunija

Najvišji organ ICAO (Mendarodne organiazcije civilnega letalstva) je Skupščina, ki je sestavljena iz vseh držav pogodbenic (od letos jih je 191). Sestaja se na tri leta, da pregleda rezultate dela v preteklih letih in določi smernice politike razvoja za prihodnje (triletno) obdobje. Leta 2010  je potekala na sedežu ICAO v Montrealu 37. redna Skupščina ICAO.

Svet ICAO - sprejema praktične odločitve
Ena izmed nalog Skupščine so tudi volitve Sveta, ki predstavlja izvršilno in stalno telo organizacije. Svet ICAO je poleg Skupščine najpomembnejši organ ICAO, in šele takrat, ko posamezna država postane članica Sveta ICAO, lahko na neposreden način vpliva na politiko in sprejemanje odločitev te organizacije.  Svet sestavlja 36 držav pogodbenic, ki so razporejene v tri skupine (11+12+13): 1. skupina - države, ki so za zračni promet najpomembnejše, 2. skupina - države, ki niso zajete v prvo skupino, vendar sicer največ prispevajo k zagotovitvi naprav za mednarodni zračni promet, ter 3. skupina - države za zagotovitev enakomerne zastopanosti vseh svetovnih geografskih področij.  Glede na stanje, razvoj, potencial in geografski položaj lahko Republika Slovenija kandidira za članstvo v Svetu ICAO le v 3. skupini držav,  kjer pa države možnosti za izvolitev brez podpore svoje rotacijske skupine nimajo. Zaradi tega je Republika Slovenija leta 2002 postala članica skupine CERG – Srednjeevropske rotacijske skupine (Central European Rotation Group).

cerg_img_4263.jpg

Slovenija preceduje CERG-u od leta 2010. Generalni direktor Direktorata za civilno letalstvo na Ministrstvu za promet mag. Mirko Komac nam je pojasnil naloge Sveta ICAO-ja. 
 

Ena najpomembnejših nalog Sveta ICAO je sprejem mednarodnih standardov in priporočenih praks za mednarodni civilni zračni promet (SARPs - Standards and Recommended Practices) ter njihova vključitev v anekse k čŒikaški konvenciji ter sprejem drugih ukrepov, ki so potrebni za zagotavljanje varnega in rednega mednarodnega zračnega prometa:
- obravnavanje napredka v zračni navigaciji, operacijah v mednarodnem zračnem prometu;
- poročanje državam pogodbenicam o neizpolnjevanju priporočil ali odločitev Sveta;
- obravnavanje priporočila Komisije za zračno navigacijo in drugih teles oz. skupin, ter po potrebi priprava aneksov k čŒikaški konvenciji oz. njihovih sprememb (npr. aneks za licenciranje osebja, pravila v zraku, meteorološka služba, zračne operacije, plovnost, zračne telekomunikacije, preiskovanje letalskih nesreč, varovanje – security, merske enote za zračne operacije v zraku in na tleh idr.)

Slovensko Predstavništvo je že v dveh mesecih po pričetku dela (v oktobru 2010) prevzelo pomembno nalogo EU koordinacije pri delu Sveta ICAO: na začetku leta 2011 je Predstavništvo prevzelo koordinacijo evropskih članic Sveta ICAO in predstavništva Evropske komisije v ICAO v imenu Madžarske, takrat predsedujoče Svetu EU, nato še v imenu Poljske, ki je pričela s predsedovanjem Svetu EU v drugi polovici leta 2011. Slovensko Predstavništvo je zelo aktivno na področju EU ETS - debata o tej zadevi se je preselila prav v ICAO. Velika pozornost slovenskega Predstavništva se namenja tudi Visoki konferenci o varovanju v letalstvu, ki bo v septembru 2012, in bo, po pričakovanjih, prinesla veliko rešitev glede perečih problemov varovanja (security) civilnega letalstva.

Foto: Ministrstvo za promet