V prvih devetih mesecih občutna rast prometa in 5,2 milijona evrov čistega dobička

lju_airport_img_9537.jpgŠtevilo potnikov na ljubljanskem letališču, od januarja do septembra 2013, beleži občutno, 8,1-odstotno rast, večja glede na lansko primerljivo obdobje je tudi količina oskrbljenega tovora. Pozitivni trendi v prometu se odražajo v dobrem poslovanju družbe, ki je boljše glede na enako lansko obdobje in nad obdobnim načrtom. Realiziran čisti dobiček v prvih devetih mesecih leta 2013 je v višini 5,2 milijona evrov in že presega doseženega v celem letu 2012. Rast prometa je predvidena tudi v letu 2014.

lju_in_adr_1.jpgDružba Aerodrom Ljubljana je letos v prvem devetmesečju ustvarila poslovne prihodke v višini 24,4 milijona evrov, kar je za 5,5 odstotka več glede na načrtovane, glede na enako lansko obdobje pa so ti višji za 1,2 odstotka. Preseganje je odraz gibanja prometa, povečanja števila potnikov tujih prevoznikov, nadomeščanja manjših letal z večjimi ter rasti v segmentu tovornega prometa. Poslovni odhodki v višini 18,1 milijona evrov zaostajajo za ustvarjenimi v enakem obdobju lani za 4,2 odstotka, za 1,6 odstotka pa so nižji tudi od predvidenih v načrtu. Rezultat ustvarjenih poslovnih prihodkov in odhodkov je dobiček iz poslovanja (EBIT) v višini 6,2 milijona evrov, ki za 21,2 odstotka presega ustvarjenega v lanskem prvem devetmesečju, za 33,9 odstotka pa je višji tudi v primerjavi z načrtom. Kljub opravljenim slabitvam je družba na račun boljšega poslovanja v prvih devetih mesecih leta 2013 ustvarila čisti dobiček v višini 5,2 milijona evrov, ki je za 5,6 odstotka višji v primerjavi z lanskim enakim obdobjem ter za 21,5 odstotka nad predvidenim v načrtu.

V prvih devetih mesecih leta 2013 je bilo zabeleženo povečanje števila potnikov pri domačem in pri tujih prevoznikih. Število potnikov v letošnjih prvih devetih mesecih znaša 1.033.901 in za 8,1 odstotka presega število potnikov v lanskem primerljivem montenegro_airlines.jpgobdobju, za 7,7 odstotka pa obdobni načrt. Pozitivni trend, zabeležen že ob polletju, se je nadaljeval tudi v tretjem kvartalu, ko je bilo oskrbljenih za 9,5 odstotka več potnikov kot v lanskem tretjem kvartalu. Poleg rasti domačega prevoznika je najpomembnejši dejavnik rasti števila potnikov na našem letališču nizkostroškovni prevoznik Wizz Air, ki je z linijama v London Luton in belgijski Charleroi, vzpostavljenima v zadnjem kvartalu leta 2012, popestril ponudbo nizkostroškovnih letov z našega letališča. Med tujimi rednimi prevozniki sta v primerjavi z lanskimi prvimi devetimi meseci število letov povečala Turkish Airlines in Finnair. Turkish Airlines je število prepeljanih potnikov v obravnavanem obdobju povečal za 35,4 odstotka, Finnair za 24 odstotkov, za 22 odstotkov pa Montenegro Airlines.

V obravnavanem obdobju so potniki največ leteli na destinacije London, Frankfurt, Istanbul, Zuerich, Muenchen in Pariz. Glavnino javnega potniškega prometa na letališču so predstavljali potniki na rednih letih (84,8 %). Pomembna kategorija v sklopu javnega prometa so potniki nizkostroškovnih prevoznikov (easyJet in Wizz Air), ki predstavljajo 12,3-odstotni delež vseh potnikov javnega prometa, kar je za 4,2 odstotka več kot v primerljivem lanskem obdobju.

lju_in_adr_img_2497.jpgV obravnavanem obdobju smo oskrbeli skupno 25.870 premikov letal. V segmentu javnega prometa, ki je s finančnega vidika ključnega pomena, je bilo oskrbljenih 18 tisoč letal, kar je za 5,6 odstotka manj v primerjavi z enakim lanskim obdobjem, pri čemer pa velja opozoriti na spremembe v strukturi letal. Predvsem tuji, pa tudi domači prevoznik, so namreč v prvih devetih mesecih leta 2013 uporabljali bistveno večja (in težja) letala kot v primerljivem obdobju preteklega leta. Ker je pomemben del prihodkov od storitev vezan na težo letala, je bil negativen učinek znižanja števila premikov letal na ustvarjene poslovne prihodke izničen.

Potniški promet na osrednjem slovenskem letališču kljub še vedno zaostrenim gospodarskim razmeram beleži pozitiven trend. Kot kažejo podatki Združenja evropskih letališč (ACI Europe) o številu potnikov evropskih letališč v septembru 2013, ljubljansko letališče rast dosega kot eno redkih letališč v regiji.

Rast letos beleži tudi pri tovorni promet. V prvih devetih mesecih je bilo oskrbljenih 13.093 ton tovora, kar je za 6,7 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju ter za 6,5 odstotka več v primerjavi z obdobnim načrtom. Preseganje je zabeleženo v vseh kategorijah tovornega prometa.

Pri naložbah v objekte in opremo družba sledi sprejetemu Poslovnemu načrtu za leto 2013 ob upoštevanju sklepa 18. redne seje skupščine Aerodroma Ljubljana, d. d., z dne 16. 9. 2013, ki ni podala soglasja k izgradnji novega potniškega terminala. V prvih devetih mesecih leta 2013 je bilo skupno za naložbe v objekte in opremo porabljenih 3.719 tisoč evrov, vse iz lastnih sredstev. Med večjimi infrastrukturnimi naložbami sta bili obnova dela steze za vožnjo letal in dveh spojnic ter izgradnja prve faze ceste ob letališki ograji. Največji znesek pri opremi za potrebne dejavnosti je bil namenjen predplačilu težkega gasilskega vozila, ki bo prevzet v letu 2014.

lju_cargo_img_1783.jpgObseg prometa bo ob koncu leta 2013 presegal načrtovanega

Glede na odvijanje fizičnega obsega prometa v obravnavanem obdobju ter napovedi prevoznikov za zadnji kvartal leta 2013 družba Aerodrom Ljubljana ocenjuje, da bo obseg prometa presegal načrtovanega po številu potnikov in po količini oskrbljenega tovora. Število premikov letal bo zaostajalo za načrtom, s tem da bo zaradi spremembe v strukturi letal (uporaba večjih in težjih letal) negativni vpliv manjšega števila premikov na realizirane prihodke izničen. Tudi glede poslovanja v zadnjem kvartalu družba ne pričakuje bistvenih odmikov od načrta. Uspešno trženje prevoznikov in izboljšanje zasedenosti letal ima za posledico rast poslovnih prihodkov, ki bodo prvotno načrtovane presegli za 3 odstotke. Poslovne odhodke bomo, upoštevaje še vedno prisotno izvajanje varčevalnih ukrepov, obdržali pod rastjo prihodkov. Ocenjeni dobiček iz poslovanja (EBIT) bo presegel načrtovanega in realiziranega v letu 2012. Z večjim dobičkom iz poslovanja bodo nadomeščeni nepredvideni finančni odhodki zaradi že opravljenih slabitev. Ocenjeni čisti dobiček poslovnega leta 2013 bo nekoliko presegel načrtovanega ter dosegel 5 milijonov evrov. Načrtovani obseg vlaganj v objekte in opremo v letu 2013 ne bo realiziran, predvsem na račun dejstva, da skupščina družbe ni potrdila načrtovane investicije v novi potniški terminal. Na osnovi predvidenih višjih prihodkov, vezanih na obseg prometa, višjih stroškov od načrtovanih in zaradi pomembne spremembe v načrtovanih naložbah je družba pripravila rebalans poslovnega načrta za leto 2013, s katerim je v novembru 2013 soglašal tudi nadzorni svet.

a320_img_3481.jpgRast števila potnikov je predvidena tudi v letu 2014

Uprava je na novinarski konferenci predstavila tudi poslovni načrt za leto 2014, ki ga je na današnji seji potrdil nadzorni svet Aerodroma Ljubljana. Upoštevaje splošne gospodarske razmere ter dogajanje in trende na področju letalskega prometa v evropskem prostoru za leto 2014 družba načrtuje, da bo oskrbela za 7 odstotkov več potnikov v primerjavi z ocenjenim številom za leto 2013. Rast potnikov je načrtovana pri domačem in tujih prevoznikih, večja pri slednjih. V letnem načrtu so upoštevane napovedi Adrie Airways o vzpostavitvi novih linij v Prago, Varšavo in London. Načrtovana rast števila letov in potnikov je v veliki meri posledica začetka letenja prevoznika Air Serbia, ki bo dnevno letel na liniji med Ljubljano in Beogradom. Povečanje števila letov in potnikov v primerjavi z oceno za 2013 je pričakovano tudi pri turškem prevozniku Turkish Airlines. Pri ostalih rednih prevoznikih in čarterskem prometu ter na področju nizkostroškovnih prevoznikov v letu 2014 niso načrtovane bistvene spremembe.

facebook.jpg Načrtovani rasti fizičnega obsega prometa v letu 2014 bo sledila tudi rast poslovnih prihodkov (načrtovano je 4-odstotno preseganje ocenjenih prihodkov za leto 2013). Kljub nadaljnjim prizadevanjem družbe po obvladovanju stroškov bo tej rasti prihodkov, sicer v nekoliko nižjem odstotku, sledila rast poslovnih odhodkov in sicer predvsem na račun načrtovanih novih vrst stroškov (npr. uvedba davka na nepremičnine), kot tudi s strani družbe neobvladljiva rast nekaterih stroškov, kot npr. storitve javne agencije za civilno letalstvo ter stroški dodatnih intelektualnih storitev, vezanih na predvideno spremembo lastništva družbe s strani države. Načrtovani dobiček iz poslovanja (EBIT) bo za 6 odstotkov presegel ocenjenega za leto 2013, neto finančni prihodki bodo predvidoma presegli ocenjene za leto 2013, čisti dobiček leta 2014 pa bo ocenjenega za leto 2013 predvidoma presegel za slabih 7 odstotkov ter bo dosegel 5,3 milijona evrov.